صفحه 1
استاندارد

قربان

فرزندم …

به رویا دیده ام که تو را باید چو قربانی در راه خدا تقدیم دارم …

***

و ما ادراک … و ما ادارک …

کسی چه می فهمد آن صبح ابراهیم چگونه از خواب برخاسته. نه، نه … ابراهیم چگونه می توانسته بخوابد.  صبر بر فراغ فرزند سخت است، صبر بر دیدن بدن بیمار فرزند سخت است چه رسد به صبر بر بردن بی جان. اما صبر بر آنکه خنجر بر دست پدر باشد را نمیتوان وصف کرد. صبر واژه ناقابلی است در برابرت جناب ِ ابراهیم … ادامه مطلب ←