صفحه 1
استاندارد

تمنای دعا

آقای ِ کوچک …
قصد نوشتن نداشتم و بلکه ندارم. نه به آن جهت که گفتنی نیست؛ بلکه به آن جهت که روزگاری می گذرد که احوالش گفتنی نیست. آنکس که چشیده باشد، نگفته می داند و آنکس که نچشیده باشد با کدام واژه و جمله و عبارت می توان برایش شرح حال داد؟ حقیقت این است که قلم کم است …

تا آنکه امروز که قریب چهل روز از واقعه می گذرد، بزرگی از اهل معرفت فرمودند «برای علی، دعا را گدایی کن» به این سبب این چند سطر را تقدیم میکنم به نیت گدایی!
علی در ابتدای پاییز هر دو کلیه اش را از دست داد و اکنون پس از روزهای سختی که وصف ناشدنی است با همودیالیز سه بار در هفته چشم امید دارد بر لطف و رحمت خدایش و صبر می کند آنچنانی که ما به صبر علی صبوریم و به خدای علی امیدوار.
بر ما منت گذارید با دعای بر علی … یاعلی / دهم آبان ۹۴

استاندارد

قربان

فرزندم …

به رویا دیده ام که تو را باید چو قربانی در راه خدا تقدیم دارم …

***

و ما ادراک … و ما ادارک …

کسی چه می فهمد آن صبح ابراهیم چگونه از خواب برخاسته. نه، نه … ابراهیم چگونه می توانسته بخوابد.  صبر بر فراغ فرزند سخت است، صبر بر دیدن بدن بیمار فرزند سخت است چه رسد به صبر بر بردن بی جان. اما صبر بر آنکه خنجر بر دست پدر باشد را نمیتوان وصف کرد. صبر واژه ناقابلی است در برابرت جناب ِ ابراهیم … ادامه مطلب ←